Tìm Hiểu Thêm Về Chuẩn Mực Kế Toán VAS và IAS

Dựa trên sự tìm hiểu kỹ lưỡng đi đến việc phân tích và so sánh về sư khác biệt cơ bản giữa hệ thống chuẩn mực kế toán việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế tóa quốc tế .Hay nói cách khác dựa vào sự so sánh đó để chúng ta tìm ra được sự ưu việt khi áp dụng chuẩn mực quốc tế và báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp việt nam và nó đồng thời cũng là một chủ đề hết sức nóng hổi của kế toán việt nam chúng ta lúc bấy giờ, Nhất là trong lúc đất nước chúng ta đangngàycàng trưởng thành và f phát triển, lần lượt tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn trên toàn quốc trong đó có hiệp định đối tác toàn diện và tiến bô xuyên thái bình dương(CTPPT)

Xem thêm:

Năm 2000 đến 2005, hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế đã ban hành dựa vào những nguyên tắ vận hành khác nhau về việc kế toán việt na được xây dựng dựa trên chuẩn mực ké toán quốc tế.với đặc điểm này đã cho chúng ta thấy rõ về một ưu điểm vượt trội đó là sự phù hợp với đặc điểm cuả nền kinh tế của đất nước ta cũng như quá trình quản lý cuardoanh nghiệp việt nam.

Theo thông tư số 200/2015/tt-btc về chế độ kế toán có hiệu lực từ ngày 1/6/2015 và luạt kế toán 99/2015/qh14 có hiệu lực từ ngyaf 2/8/2016 đãchochúng ta thấy rõ được những thành công bước đầu trong việc tiếp cận những chủ trương cũng như ngx chính sách của bộ tài chính quốc té về những vấn đề có liên quan.tuy nhiện, bên cạnh những mặt vượt trội còn có mawtjhan chế đó chính là sujkhas biệt trong việc trình bày các bản báo cáo tài chính của các doah nghiệp việt nam so với quốc tế.

Nhìn Qua Một Số Khác Biệt Giữa VAS VÀ IAS/ ISRS

Thứ nhất, về gá trị hợp lý trong kế toán;nếu như trong ias/IFRS được sử dụng trong định giá và các yếu tố của BCBT thì ở việt nam nó được nhắc đến trong luật kế toán áp dụng vào 1/1/2017

Thứ hai, có rất nhiều chuẩn mực đưa ra quy định về việc suy giảm tài sản cố định, va trong luật quy định thì tài sản cô định đó sẽ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy thùa và gia trị còn lại.trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng như ngyaf hôm nay, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm giá trị của tài sản mà chúng ta không thể biết hết được

Thư ba, do đặc điểm khá nhau về quy mô nghành nghề cũng như sự phong phú da dạng của các nhà đầu tưchính vì vậy mà về mô hình BCBT IAS không bắt buộc cac công ty các doanh nghiệp cùng sử dụng chung một biểu mẫu.đối vơí việt nam hình thức bên ngoái luôn chiếm một vị trí vô cùng quan tọng và mang tính bắt buộc cao.Nếu sử dụng sự bắt uộc này về mặt ưu điểm chúng ta sẽ deexdagf đối sánh tuy nhiên nó sẽ gây khó khăn trong việc hoạt động của các doanh nghiệp.chính sự cứng nhắc thiếu sáng tạo đó sẽ là thước đo giá tri hạn hepjvaf thực sự chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Dựa vào các chuẩn mực, quy định thoog thường của r hệ thống kế toán quốc tế, tùy vào điều kiện cụ thể mà các doanhnghieepj tổ chức phai trình bày và công bố các mẫu báo cáo của mình mà mỗi doanh nghiệp lại hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau chính vì vậy mà sự cứng nhắc thiếu linh hoạt ấy sexlamf ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động của tổ chức.

Thứ tư, Có một số nội dung và những điều khoản ủa BCBT chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể:

Nhiều báo cáo chưa trình bày thành một báo cá độc lập rong đó có báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Có một số chỉ tiêu chưa tuân thủ nguyên tắc như chỉ tiêu phân loại các loại hàng hóa mà yêu caaufcaanf phải phân chia riêng biệt để phù hợp với tùng loại hinhfkhacs nhua

  • Chưa chú trogj trình bày nội dung về các khoản chiết khẩu trên bài báo cáo tài chính theo yêu cầu của IASB qy định
  • Chưa thực hiện quy đinh về việc đề cập cũng như hưỡng dẫn về suy giảm tài chính hữu hình và vô hình
  • Các khoản đầu tư vẫn trình bỳ theo giá gốc mà theo luật quy định phải trình bày theo giá cả hợp lý.nếu có trường hợp nào suy giảm thì cần áp dụng luật giả giá trị.

Chuẩn Mực Kế Toán Là Hướng Đi Đúng Đắn Trong Tương Lai

IFRS đã thực hiện sai quy định về viêc trình bày tách biệt các hoạt động tiếp tục phát sinh trong khỏi các hoạt động gián đoạn trong tuyết minh BCtc

Thuyết minh về ngày đạohán của các khoản nợ phải thu, phải trả trọng yếu,..phù hợp với người sử dụng mà chưa được quy định trong BCtc

Thứ năm, Vas chưa đề cập đến một số vấn đề quan trọng như các đối tượng và giao dịch liên quan đến việc ghi nhận và trình bày trên các khoản mục đề ra trong BCBt đã xuất hiện trong nền kinh tế.

Việt nam là đất nước tuân thủ chuẩn mực nguyên tắc có tính hệ thống và đầy đủ, và những nguyên tắc về thông lệ quốc tế căn bản phù hợp với các doanh nghiệp việt nam.song qua đối chiếu thì còn một số nét khác biệt về nội dung và hình thức mà sai lầm nằm ngaytrong BCtc gây ảnh hưởng lớn đến tính minh bạch về những gì cung cấp trong baó cáo tài chính.

Từ việc so sánh chúng ta vãn tồn tại khoảng cách rất lớ so với quốc tế, và để đáp ứng được yêu cầu hội nhập quố tế thì việt nam cần cố gắng và tiến hành nhiều biện pháp hơn nữa.

No Responses

Write a response